REGULAMIN
XIV ŚWIĘTOKRZYSKIEGO ZLOTU MOTOCYKLI SHL I POJAZDÓW ZABYTKOWYCH
im. Ryszarda Mikurdy

Włoszczowa, 22 sierpnia 2021 roku

1. Patronat honorowy:
Burmistrz Gminy Włoszczowa.

2. Organizator:
Stowarzyszenie SHL. Historia i Fakty, przy udziale Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

3. Cele:
a. wzrost atrakcyjności turystycznej miasta i gminy Włoszczowa,
b. upowszechnienie pozytywnego postrzegania motocyklistów,
c. rozwijanie kultury motoryzacyjnej, w tym propagowanie bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym,
d. propagowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

4. Termin i miejsce:
1) termin - 22 sierpień 2021 r. (niedziela)
2) miejsce - Parking przy Krytym Basenie NEMO we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 43.
- organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czym zostaną poinformowani zainteresowani - komunikatem opublikowanym na stronie internetowej - najpóźniej w dniu 16 sierpnia 2021 r. - do godz. 15:00.

5. Plan imprezy:

8:00  

- zapisy uczestników parady na kartach zgłoszeniowych,

10:00  

- uroczyste otwarcie i powitanie uczestników Zlotu,
- konkursy tematyczne,
- przedstawienie historii SHL,

12:00  

- występy artystyczne m.in. zespołu muzycznego ROOBICON,

14:00  

- parada motocykli ulicami miasta Włoszczowy i okolic trasą: Kryty Basen NEMO - ul. Wiśniowa - ul. 1-go Maja - ul. Partyzantów - ul. Sienkiewicza - Rondo - ul. Głowackiego - ul. Koniecpolska - Czarnca - Pomnik Hetmana Stefana Czarnieckiego przy Szkole Podstawowej - Włoszczowa - ul. 1-go Maja - ul. Wiśniowa - Kryty Basen NEMO

15:00  

- zakończenie parady i powrót na parking przy Krytym Basenie NEMO we Włoszczowie

15:30  

- c.d. występów artystycznych,

18:00  

- zakończenie Zlotu.


Dodatkowo

- mała gastronomia,
- wesołe miasteczko.


6. Warunki uczestnictwa:
1) Warunkiem uczestnictwa w paradzie motocyklowej jest rejestracja w dniu imprezy. Pojazd zgłoszony do Zlotu powinien mieć ważne badanie techniczne i ubezpieczenie.
2) W Zlocie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu. Organizator ma prawo zabronić uczestniczenia w imprezie, każdemu kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników.
3) Uczestnicy Zlotu zobowiązują się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów obowiązujących w ruchu drogowym.

7. Podstawowe zasady:
1) Wstęp na teren imprezy plenerowej jest bez opłat.
2) Na terenie Zlotu obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h. Nakazuje się zachowanie szczególnej ostrożności oraz bezwzględnie zakazuje się stosowanie niebezpiecznych manewrów, „palenia gumy”, „kręcenia silników do odcinki”, itp.
3) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy, których uczestnicy mogli doznać podczas trwania imprezy. Wszystkich uczestników imprezy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa oraz poleceń wydanych przez Organizatora czy służby porządkowe.
4) Zabrania się, pod konsekwencjami wydalenia z terenu imprezy, naruszać nietykalności fizycznej innych uczestników Zlotu, jak i osób postronnych, a także dewastacji mienia ruchomego i nieruchomego, jak również środowiska (drift na trawie) naturalnego w miejscu trwania imprezy.
5) Organizator wydarzenia może odmówić wstępu na teren Zlotu oraz przebywania na nim osobom:
a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadających broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo karze ograniczenia wolności.
6) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie Zlotu oraz za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników Zlotu oraz ich sprzętu, jak szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.
7) Zakazuje się prowadzenia bez zgody Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
8) Zdjęcia z wizerunkiem uczestników imprezy mogą być publikowane na stronie internetowej Organizatora oraz współorganizujących, w lokalnych mediach czy portalach internetowych. Sam udział w imprezie jest jednoznaczny z zezwoleniem na ich publikację.
9) Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w przebiegu imprezy z powodów nie przewidzianych.
10) Wszelkie sprawy nie objęte niniejszym Regulaminem pozostają w gestii interpretacji przez Organizatora.

Pobierz program i regulamin Zlotu (plik .pdf)


Stowarzyszenie SHL. Historia i Fakty  
ul. Lecha 18/24
25-622 Kielce
tel. +48 694 408 001
e-mail: zlotshl@onet.pl

Świętokrzyski Zlot Motocykli SHL i Pojazdów Zabytkowych
Program
Regulamin
Zgłoszenia
Archiwum Zlotów

Historia SHL
Organizatorzy i Partnerzy
Ryszard Mikurda

Projekt i zdjęcia: Katarzyna Lisowska ©